Ubezpieczenia turystyczne

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

  • świadczenia w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków
  • zwrot kosztów utraconego lub zagubionego bagażu podróżnego
  • ochronę assistance
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  • pokrycie kosztów następstw choroby przewlekłej
  • koszty transportu ubezpieczeniowego

Dla kogo?

Dla kogo?

  • osób amatorsko lub wyczynowo uprawiających sporty wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne
  • zawodników biorących udział w turniejach lub konkursach
  • pracowników wyjeżdżających do pracy fizycznej lub umysłowej za granicą

źródło: bm.pl

Robot finansowy bm.pl

bm.pl

Robot finansowy bm.pl oferuje ubezpieczenia turystyczne następujących Towarzystw: